Uwaga od kwietnia 2018 roku nastąpiła zmiana harmonogramów odbioru odpadów segregowanych oraz odpadów biodegradowalnych.

Jak już Państwa informowaliśmy, od kwietnia br. zmieniły się terminy odbioru odpadów segregowanych oraz odpadów biodegradowalnych. Do każdego z Państwa wraz z informacją o wysokości opłaty za odbiór odpadów wysłany został nowy harmonogram. Znajduje się on na drugiej stronie kartki, na której jest ta informacja. Dodatkowo nowe harmonogramy zamieszczone są na stronie internetowej zarówno naszego zakładu jak i urzędu, a także w formie papierowej można je pobrać od nas, w pokoju nr 10 bądź w urzędzie w pokoju nr 34.

Poniżej wyjaśniamy na czym polegają zmiany harmonogramów:

Oprócz zmiany dat odbioru odpadów, miejscowości o dużej liczbie nieruchomości podzielone zostały na trasy, wg nazw ulic.

W informacji która znajduje się powyżej tabelki z daną trasą wyszczególnione są nazwy ulic, których dotyczy harmonogram. Jeśli dla danej miejscowości, prócz wymienionych nazw ulic, znajduje się zapis „posesje bez ulicy”, oznacza to, że dany harmonogram dotyczy również nieruchomości, które położone są w sąsiedztwie ulic, z których odbierane są w danym dniu odpady, a znajdują się przy uliczkach, które nie mają nazwy ulicy (np. nieruchomości opisane tylko numerem geodezyjnym działki).

Prosimy o wyrozumiałość i o dokładne zapoznanie się z nowymi harmonogramami, ponieważ jak pokazuje pierwszy miesiąc, zmiany spowodowały niemałe zamieszanie. Niestety spora część właścicieli nieruchomości wystawia odpady w terminach takich jak w starym, już nieobowiązującym harmonogramie, co stwarza wrażenie bałaganu przy posesjach. Odpady stoją czasem przez kilka dni przed posesją, Państwo się niepotrzebnie denerwujecie tym faktem, dzwonicie do nas z reklamacją, która okazuje się nieuzasadniona, a tak naprawdę odpady zostały wystawione w innym terminie niż powinny być wystawione zgodnie z obowiązującym harmonogramem.

Przypominamy, że w sytuacjach, gdyby rzeczywiście odpady zostały nieodebrane w terminie wyznaczonym w harmonogramie, reklamacje należy zgłaszać w dniu następującym po terminie planowanego odbioru.

Reklamacje, a także wszelkie uwagi dotyczące odbioru odpadów należy zgłaszać do Miejsko – Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serocku. Osobiście – Biuro Obsługi Klienta – pokój nr 10, telefonicznie 22 782 75 73 lub na adres e-mail: mgzgk@serock.pl

Uwaga od kwietnia 2018 roku zmiany harmonogramów odbioru odpadów segregowanych oraz odpadów biodegradowalnych.

Jak już Państwa informowaliśmy, od kwietnia br. zmieniły się terminy odbioru odpadów segregowanych oraz odpadów biodegradowalnych. Odpady komunalne zmieszane (niesegregowane) odbierane są bez jakichkolwiek zmian, czyli co dwa tygodnie  w terminach podawanych we wcześniejszych harmonogramach. Poniżej zamieszczamy harmonogramy odbioru odpadów dla poszczególnych miejscowości.

Odbiór odpadów poremontowych w PSZOK

Szanowni Państwo,

Informujemy, że od 1 października 2013r. istnieje możliwość dostarczenia do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Serocku przy ul. Nasielskiej 21 odpadów poremontowych. Odpady te mogą pochodzić wyłącznie z małych remontów przeprowadzanych we własnym zakresie. Na terenie Punktu nie przyjmowane są odpady, które pochodzą z dużych remontów takich jak wymiana pokrycia dachowego – np. papa, eternit, dachówka, wymiana okien (kilku- kilkunastu sztuk), budowa domu (np. folie, styropian). Wyżej wymienione odpady należy przekazywać w ramach indywidualnej umowy z firmami, które posiadają stosowne zezwolenia na odbiór i zagospodarowanie odpadów. Ponadto informujemy, że z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych mogą korzystać wyłącznie właściciele nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Serock, którzy złożyli deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi a także ponoszą związane z nią opłaty. Odpady dostarczane do PSZOK nie mogą pochodzić z działalności gospodarczej.

autor: Katarzyna Lubelska

 • data: 2014-08-04

Odbiór odpadów biodegradowalnych w PSZOK

Szanowni Państwo,

Informujemy, że zgodnie z Regulaminem Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych prowadzonego przez Miejsko- Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku „odpady ulegające biodegradacji przyjmowane będą w workach foliowych o poj. od 60 l do 120 l”. Dostarczone do Punktu odpady powinny być posegregowane oraz właściwie zabezpieczone, rozdrobnione. Na terenie Punktu nie będą przyjmowane duże ilości odpadów w postaci gałęzi drzew pochodzących z czyszczenia działek, wycinki drzew, wycinki krzewów, żywotników.

autor: Katarzyna Lubelska

 • data: 2014-08-04

Odpady poremontowe – możliwość dostarczenia do PSZOK w Serocku

Szanowni Państwo,

Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku informuje, że od 1 października 2013r. istnieje możliwość dostarczenia do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Serocku przy ul. Nasielskiej 21 odpadów poremontowych. Odpady te mogą pochodzić wyłącznie z małych remontów przeprowadzanych we własnym zakresie. Z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych mogą korzystać wyłącznie właściciele nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Serock, którzy złożyli deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ponoszą opłaty do gminy a także ponoszą związane z nią opłaty. Odpady dostarczane do PSZOK nie mogą pochodzić z działalności gospodarczej.
Odpady przyjmowane są na zasadach określonych w regulaminie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych prowadzonego przez Miejsko- Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku, z którym mogą się Państwo zapoznać na stronie www.mgzgk.serock.pl oraz na terenie przedmiotowego Punktu.

autor: Katarzyna Lubelska

 

 

Zmiana godzin funkcjonowania PSZOK w Serocku

Szanowni Państwo,

Informujemy, że ulegają zmianie po okresie wiosenno-letnim godziny funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Serocku przy ul. Nasielskiej 21. W okresie od 1 października 2013r. do 31 marca 2014r. PSZOK czynny będzie w godzinach 700-1700 (do zmroku). W podanym okresie należy skontaktować się z pracownikiem Zakładu (poprzez zamontowany przy bramie domofon), który przyjmie przywiezione przez Państwa odpady. Prosimy o nie pozostawianie odpadów podczas nieobecności pracownika.

autor: Katarzyna Lubelska

Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOKi) już funkcjonują

Szanowni Państwo. Informujemy, że z dniem 1 lipca 2013r. rozpoczęły działalność dwa Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Przedmiotowe punkty znajdują się w Serocku, przy ul. Nasielskiej 21, a także na terenie składowiska odpadów
w miejscowości Dębe.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Serocku czynny jest codziennie w godzinach od 700 do 1900. W Punkcie przyjmowane będą w ramach wnoszonej do gminy opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów, odpady pochodzące z gospodarstw domowych: makulatura (papier i tektura), tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe,  metale, szkło opakowaniowe, odpady ulegające biodegradacji, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe, odpady niebezpieczne (m.in. chemikalia, opakowania po farbach i lakierach),  zużyte opony, zużyte baterie i akumulatory.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Dębe czynny jest od poniedziałku  do piątku w godzinach od 700 do 1500. W Punkcie przyjmowane będą w ramach wnoszonej do gminy opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów, odpady pochodzące z gospodarstw domowych: makulatura (papier i tektura), tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale, szkło opakowaniowe, odpady ulegające biodegradacji, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe, zużyte opony.

Z Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych mogą korzystać wyłącznie właściciele nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Serock, którzy złożyli deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ponoszą opłaty do gminy.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminami Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych prowadzonych przez Miejsko- Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku i korzystania z przedmiotowych PSZOKów.

Odbiór odpadów w nowym systemie gospodarowania odpadami

Szanowni Państwo, od 1 lipca zaczął funkcjonować nowy system odbierania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Serock. Odbiorem odpadów zajmuje się firma Zakład Kształtowania Terenów Zielonych z siedzibą w Serocku, przy ulicy Nasielskiej 26. Poniżej przypominamy istotne informacje niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania systemu:

 • obowiązkiem właściciela nieruchomości jest wyposażenie nieruchomości w pojemnik do zbierania odpadów komunalnych (zmieszanych), w przypadku działek rekreacyjnych dopuszczono możliwość wystawania odpadów komunalnych (zmieszanych) w workach.
 • śmieci należy wystawiać według harmonogramu, który jest zamieszczony na stronie internetowej. Druk harmonogramu w formie papierowej można pobrać w siedzibie Miejsko-Gminnego Zakładu Gospodarki, ul. Nasielska 21, pok. 10, siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Serocku, jak również u sołtysów wsi.
 • odbiór odpadów prowadzony jest od godz. 8 rano. Prosimy o wystawianie pojemników (worków) i otwieranie altan śmietnikowych do godz. 8 rano w dniu odbioru odpadów wskazanym w harmonogramie,
 • w przypadku nieodebrania śmieci zgodnie z harmonogramem reklamacje należy zgłaszać pod nr telefonu: 22 782 75 73. Każda reklamacja będzie weryfikowana z ewidencją złożonych przez mieszkańców deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz z systemem nawigacji satelitarnej GPS zamontowanej w samochodach wykonawcy,
 • worki na odpady ulegające biodegradacji (trawa, liście, chwasty) i worki na odpady segregowane można pobrać w siedzibie Miejsko-Gminnego Zakładu Gospodarki, ul. Nasielska 21, pok. 10 od poniedziałku do piątku w godz.7-15. Istnieje możliwość odbioru worków w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w godzinach ich funkcjonowania.

autor:Katarzyna Lubelska

 

Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – co to takiego?

Utworzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zostało nałożone na gminy zapisami art. 3 ust. 2 pkt 5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2012r., poz. 391). W myśl obowiązujących uregulowań prawnych dotyczących gospodarowania odpadami przedmiotowe punkty stanowią niezbędne elementy systemu gospodarki odpadami.

Na terenie gminy Serock zostaną utworzone dwa Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Jeden z nich powstanie na terenie Miejsko – Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serocku, przy ulicy Nasielskiej 21, drugi natomiast na terenie Składowiska Odpadów Komunalnych w miejscowości Dębe.

PSZOK będą stanowić miejsca, gdzie w ramach ponoszonej do gminy opłaty za odbiór i zagospodarowania odpadów będą mogli Państwo zostawić różne rodzaje odpadów problematycznych. Odpady problematyczne to m.in. odpady niebezpieczne, odpady wielkogabarytowe. Wszystkie te odpady maja dwie wspólne właściwości: powstają nieregularnie i na ogół w niewielkich ilościach. Ponadto w PSZOK odbierane będą również od właścicieli nieruchomości selektywnie zebrane odpady – papier, szkło, plastik, metal oraz odpady biodegradowalne, w przypadku braku możliwości wystawienia ich w terminie zgodnym z harmonogramem.

PSZOK nie są miniskładowiskami. Są miejscami gdzie można dostarczyć szereg odpadów problemowych z gwarancją, że zostaną one właściwie zagospodarowane. Ich utworzenie i prowadzenie pozwoli na zwiększenie odzysku odpadów opakowaniowych, wydzielenie odpadów niebezpiecznych, a przede wszystkim wyeliminuje dzikie wysypiska.

Jak będą funkcjonowały PSZOKi?

Odpady gromadzone będą selektywnie w oznakowanych, szczelnych pojemnikach odpornych na działanie przechowywanych w nich substancji.

Miejsca magazynowania i pojemniki przeznaczone do przechowywania odpadów będą oznakowane w celu łatwej identyfikacji.

Transport odpadów z miejsca zbierania bezpośrednio do kolejnego, uprawnionego posiadacza będzie prowadziła firma zewnętrzna posiadająca stosowne zezwolenie na transport odpadów. Specjalistyczna firma zostanie wyłoniona w trakcie przetargu na transport i unieszkodliwianie odpadów zebranych na terenie przedmiotowych punktów.

Komu potrzebne są PSZOK ?

MIESZKAŃCOM, bowiem:

 • wiele rodzajów odpadów nie można umieścić w pojemnikach na odpady komunalne, np. stare dywany, meble, stare opony, zabawki dziecięce,
 • odpadów niebezpiecznych, zużytych baterii, przeterminowanych leków nie można mieszać z odpadami komunalnymi,
 • często mieszkańcy nie mają gdzie magazynować odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu RTV i AGD celem wystawienia ich w terminie odbioru ich sprzed posesji,
 • każdy z nas chce żyć w czystym środowisku, więc dzikie wysypiska w lasach pozostaną już tylko niemiłym wspomnieniem

ŚRODOWISKU, bowiem:

 • odpady, które znalazłby się na dzikim wysypisku nie zanieczyszczą powierzchni ziemi, ani nie przedostaną się do wód, co przyczyni się również do ochrony naszego zdrowia,
 • wiele rodzajów odpadów nie jest składowanych, lecz zbieranych i przekazywanych do odzysku,
Powrót do topu strony