Główna treść strony Administracja zasobami mieszkaniowymi

Zasady stosowania opału w paleniskach domowych

Nadeszła jesień a wraz z nią rozpoczyna się kolejny sezon grzewczy. Przypominamy zatem wszystkim właścicielom nieruchomości  z terenu naszej gminy, że dbając o środowisko i mając na uwadze zapobieganie dokuczliwemu smogowi konieczne jest stosowanie podczas opalania naszych mieszkań opału dobrej jakości.

Zgodnie z Uchwałą nr 162/17 z 24 października 2017 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego wprowadził na obszarze województwa mazowieckiego ograniczenia i zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Uchwała wprowadza zakaz stosowania następujących paliw:

 • mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,
 • węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,
 • węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu 0-3 mm,
 • paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20% (np. mokrego drewna).

Kupując paliwo na opał, mieszkańcy Mazowsza powinni domagać się od sprzedawców dokumentów potwierdzających (na piśmie) odpowiednie parametry zakupionego towaru. Zakup powinien być udokumentowany dowodem sprzedaży (paragonem lub fakturą). Dokumenty te będą stanowiły dowody w trakcie przeprowadzania kontroli jakości paliw stosowanych przez mieszkańców. Do kontroli uprawniona jest Straż Miejska w Serocku.           

Należy pamiętać, że osoba naruszająca przepisy uchwały może być ukarana mandatem 500 zł lub grzywną do 5000 zł, a udaremnienie lub utrudnianie przeprowadzenia kontroli w zakresie ochrony środowiska jest przestępstwem zagrożonym karą aresztu na podstawie art. 225 k.k.

Zasady wprowadzone Uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego dotyczą wszystkich nieruchomości, również komunalnych, w których obecnie na zlecenie Miejsko – Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej prowadzone są przez firmę Zakład Usług Kominiarskich z Legionowa przeglądy kominiarskie oraz czyszczenie przewodów dymowych i wentylacyjnych.

 

Uwaga na czad!

Co roku, w okresie zimowym kilkadziesiąt osób w Polsce ulega zatruciu czadem. Czad to tlenek węgla, który powstaje w wyniku niepełnego spalania gazu czy paliw płynnych. Najczęstszym miejscem powstawania czadu jest kuchnia, szczególnie, gdy dużo gotujemy, smażymy i pieczemy. Innym pomieszczeniem, gdzie może powstawać czad jest łazienka, kiedy ogrzewamy wodę gazem. Czad jest bezbarwny, bezwonny i lżejszy od powietrza, co powoduje, że bardzo szybko może rozprzestrzenić się po całym pomieszczeniu. Największym zagrożeniem dla wystąpienia czadu jest zima, bo wtedy zamykamy okna z obawy przed zimnem.

Aby uniknąć zatrucia tlenkiem węgla wystarczy, że będziemy po prostu często wietrzyć mieszkanie oraz stosować mikrowentylacje okien i drzwi. Nigdy nie zasłaniajmy kratek wentylacyjnych. Dbajmy o regularne okresowe przeglądy kominów, urządzeń grzewczych i instalacji wentylacyjnych. Dobrym sposobem wykrywania czadu jest zainstalowanie czujki tlenku węgla.

Objawami zatrucia czadem są bóle głowy, nudności, senność, ogólne zmęczenie, duszności i trudności z oddychaniem. Osobie zaczadzonej należy natychmiast zapewnić dopływ świeżego powietrza. W pomieszczeniu, w którym znajduje się czad trzeba dokładnie przewietrzyć, należy otworzyć w nim okna i drzwi celu usunięcia trucizny. Jeśli osoba zatruta nie oddycha, niezwłocznie należy udzielić pierwszej pomocy i wezwać służby ratownicze: pogotowie ratownicze – tel. 999, straż pożarną – tel. 998 lub 112.

 • -

Białe certyfikaty dla Miasta i Gminy Serock

„Białe certyfikaty dla Miasta i Gminy Serock”

W roku 2017 Miejsko Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej podpisał umowę z Instytutem Gospodarki Nieruchomościami z siedzibą w Katowicach o współpracy  dotyczącej pozyskania środków finansowych ze sprzedaży świadectw efektywności energetycznej. Świadectwa energetyczne, tak zwane „białe certyfikaty” były w myśl ówczesnych przepisów uzyskiwane za inwestycje energooszczędne  zakończone po 1 stycznia 2014 r. MGZGK po tym terminie wykonał kilka inwestycji termomodernizacyjnych i energooszczędnych, m.in. wymianę okien, ocieplenie ścian, wymianę pokrycia dachowego w budynkach wielorodzinnych, należących do gminnego zasobu mieszkaniowego.

Zgodnie z zawartą umową Instytut Gospodarki Nieruchomościami sporządził audyt efektywności energetycznej w oparciu o posiadaną przez MGZGK dokumentację techniczną i złożył wniosek do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o wydanie świadectwa efektywności energetycznej.

W wyniku podjętych działań w dniu 3 lipca 2019 roku Prezes URE wydał świadectwo efektywności energetycznej o wartości 23,120 toe (ton oleju ekwiwalentnego). Świadectwa zostały wystawione na Towarowej Giełdzie Energii S.A. i zostały sprzedane za kwotę 42.656,40 zł brutto.

 W dniu 22 sierpnia Miejsko – Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej uzyskał informację, iż po odliczeniu kosztów poniesionych przez IGN kwota jaką otrzymał Miejsko – Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej wynosi 33.272, zł.

Jest to pierwsze takie postępowanie przeprowadzone w naszej gminie. 

Podłączenie gazu do budynku wielorodzinnego przy ulicy Pułtuskiej 43 w Serocku

Od kilku lat gmina Miasto i Gmina Serock realizuje zadania zawarte w Uchwale Nr 160/XVI/2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Miasto i Gmina Serock. Jednym z głównych zadań jest ograniczenie emisji spalin z budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz wspólnot zarządzanych przez Miejsko – Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku.

Zgodnie z założeniem programu na lata 2018 – 2022 zaplanowane zostało wsparcie organizacyjne i finansowe przy wybudowaniu przyłączy gazowych i instalacji wewnętrznej we wspólnotach w Serocku przy ul. Pułtuskiej 39, 41, 43, 45 oraz Nasielskiej 1. Celem jest wyeliminowanie blisko 80 przestarzałych pieców węglowych i zastąpienie ich niskoemisyjnymi piecami gazowymi. Realizacja planów będzie miała znaczący wpływ na ograniczenie emisji gazów i pyłów na terenie miasta.

Działania zmierzające do ograniczenia emisji zanieczyszczeń podjęte zostały przez Miejsko – Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku już w 2016 r. Opracowano wtedy koncepcje gazyfikacji bloków mieszkalnych przy ul. Pułtuskiej 39, 41, 43, 45 i ul. Nasielskiej 1 w Serocku.

W pierwszej połowie maja wykonano wewnętrzną instalację gazową w budynku przy ul. Pułtuskiej 43. Wykonawcą była firma „Aras” z siedzibą Budy Ciepielińskie 2, 06-114 Pokrzywnica. Obecnie trwają prace końcowe, polegające na podłączaniu dwufunkcyjnych pieców gazowych w poszczególnych lokalach.

 

 • image (1)
 • image (2)
 • image

Instrukcja bezpiecznego użytkowania butli z gazem płynnym

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA BUTLI Z GAZEM PŁYNNYM:

 1. W mieszkaniu mogą znajdować się maksymalnie 2 butle o masie gazu do 11 kg każda podłączone do instalacji lub bezpośrednio do urządzeń odbiorczych.
 2. W mieszkaniu nie wolno przechowywać butli zapasowych niepodłączonych do instalacji.
 3. Butli nie wolno przechowywać w pomieszczeniach z posadzką poniżej poziomu terenu. Niekontrolowany wyciek gazu cięższego od powietrza może powodować niebezpieczne, wybuchowe mieszaniny w piwnicach i innych pomieszczeniach, których poziom posadzki jest niższy od poziomu otaczającego terenu.
 4. Temperatura pomieszczeń, w których są przechowywane butle, nie może przekraczać temperatury +35 st. C.
 5. Butle przechowywane na zewnątrz pomieszczeń powinny być zabezpieczone przed nasłonecznieniem. Odległość butli od okien i drzwi nie powinna być mniejsza od 1m. Nie należy butli przechowywać w miejscach osłoniętych, wnękach poniżej poziomu terenu i innych źle przewietrzanych stanowiskach.
 6. Zabronione jest stosowanie gazu butlowego nieznanego pochodzenia. Butle z niewłaściwym składem gazu płynnego w okresie zimowym lub letnim stwarzają dodatkowe zagrożenie.

WYMAGANIA DLA POMIESZCZEŃ Z URZĄDZENIAMI GAZOWYMI

Bezpieczna eksploatacja odbiorników gazowych|: kuchni, pieców, piekarników, promienników, podgrzewaczy ciepłej wody wymaga specjalnych warunków eksploatacji. Urządzenia gazowe mogą być instalowane w pomieszczeniach spełniających określone warunki w zakresie przeznaczenia, kubatury, wysokości, wentylacji oraz odprowadzania spalin.

POSTĘPOWANIE W SYTUACJACH AWARYJNYCH PRZY KORZYSTANIU Z GAZU PŁYNNEGO

Z uszkodzonego urządzenia gazowego na propan butan gaz ulatnia się do pomieszczenia. W pierwszej kolejności należy zamknąć zawór na butli i wywietrzyć pomieszczenie. Uszkodzone urządzenie gazowe wyłączyć z eksploatacji i zgłosić do uprawnionego serwisu. Urządzeń gazowych nie należy naprawiać samodzielnie!

Większe niebezpieczeństwo stwarza uszkodzenie zaworu na butli gazowej w sytuacji, gdy gaz ulatnia się z uszkodzonej butli do pomieszczenia. W takim przypadku należy maksymalnie mocno zamknąć zawór na butli i odłączyć butlę od instalacji. Uszkodzoną butlę należy wynieść z pomieszczenia na otwartą przestrzeń poza budynek. Po usunięciu butli pomieszczenia należy starannie wywietrzyć. Nie należy załączać instalacji elektrycznej (oświetlenia) i otwartego ognia. Do pozostawionej na zewnątrz butli wezwać serwis techniczny dostawcy gazu, który jest właścicielem butli. W wypadku powstania pożaru wszyscy zobowiązani są podjąć działania w celu jego likwidacji:

Zaalarmować niezwłocznie, przy użyciu wszystkich dostępnych środków osoby będące w strefie zagrożenia, wezwać straż pożarną:  telefon 998.

 

INSTRUKCJA PRAWIDŁOWEGO MONTAŻU BUTLI 11 KG

Przy wymianie i podłączaniu butli napełnionej gazem należy zachować szczególną ostrożność.

 • PRZYŁĄCZENIE BUTLI GAZOWEJ DO URZĄDZENIA

Z butli mogą być zasilane urządzenia przystosowane tylko do zasilania propan-butanem o niskim ciśnieniu poprzez odpowiedni reduktor i elastyczny wąż. Wąż na przyłączu do urządzenia i do reduktora powinien być zamocowany przy użyciu opaski zaciskowej. Standardowo urządzenia są przygotowane do pracy z reduktorem o ciśnieniu wyjściowym 37 mbar.

 • SPRAWDZANIE SZCZELNOŚCI

Dla sporządzenia roztworu do wykrywania nieszczelności można użyć płynu do mycia naczyń. W tym celu należy w szklance rozpuścić 1 część płynu do mycia naczyń w 3 częściach wody. Przed podłączeniem butli upewnij się czy zawory są zamknięte. Przyłącz reduktor do butli – typowy klucz 27 (UWAGA: przeciwnie do ruchu wskazówek zegara – lewy gwint) i pokrętła na panelu urządzenia ustaw w pozycji „WYŁ”. Sprawdź czy połączenia węża są trwałe i otwórz zawór na butli. Na miejsca połączeń nałóż pędzlem spienione mydliny i obserwuj czy nie uchodzi gaz. Powiększające się bańki wskazują na uchodzenie gazu i konieczność uszczelnienia połączeń. Przed uszczelnianiem zamknąć należy gaz na butli. Jeśli po uszczelnieniu w dalszym ciągu występuje nieszczelność zasięgnij porady u dostawcy gazu.

 • REDUKTOR I WĄŻ

Elementy te dostarczane nie są wraz z butlą i muszą być dostosowane do parametru gazu w danym kraju przez dystrybutora lub dostawcę gazu. Stosować należy tylko węże certyfikowane dla gazu propan-butan. Trwałość reduktora jest oceniana na 10 lat i zaleca się, aby po tym okresie wymienić reduktor na nowy (data produkcji jest uwidoczniona na tabliczce reduktora). Stosowanie niewłaściwego węża i reduktora jest niebezpieczne. Zawsze przed uruchomieniem urządzenia sprawdzaj poprawność tych elementów. Wąż powinien spełniać odpowiednie normy krajowe (na wężu powinien być trwały napis zawierający nazwę gazu i rok produkcji), nie powinien być dłuższy niż 1,5m. Wąż popękany czy uszkodzony należy wymienić. Sprawdzić czy wąż nie jest zagięty i czy nie styka się z elementami urządzenia poza miejscem podłączenia. Podczas podłączania do butli nie należy węża skręcać i zginać. Żadna część węża nie powinna stykać się z elementami urządzenia. Butlę ustawić z dowolnej strony urządzenia, w takiej odległości na jaką pozwala wąż.

 • BUTLA GAZOWA

Z butlą należy obchodzić się ostrożnie – nie upuszczać i nie uderzać. Gdy urządzenie nie jest używane, butlę należy odłączyć, a na króciec zaworu butlowego nakręcić kapturek zabezpieczający. Butla powinna być przechowywana na zewnątrz w pozycji pionowej, niedostępna dla dzieci. Nie należy butli przechowywać w miejscach, gdzie temperatura może przekraczać poziom 50 st. C. Nie przechowywać butli w pobliżu płomieni, czynnych palników lub innych źródeł zapłonu.

 

Możliwość nieodpłatnego odpracowania zadłużenia za zajmowany lokal mieszkalny

Miejsko- Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku informuje, że weszło w życie zarządzenie nr 131/B/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie umożliwienia spełnienia świadczenia rzeczowego przez dłużników Miasto i Gmina Serock w celu umorzenia zobowiązań pieniężnych oraz ustalenia procedury zmiany sposobu spełnienia świadczenia. Zarządzenie to umożliwia dłużnikom Miasta i Gminy Serock  odpracowanie m.in. zaległości czynszowych np. poprzez prace porządkowe na terenach będących w zarządzie gminy. O możliwość odpracowania mogą ubiegać się dłużnicy posiadający zadłużenie powyżej 200 zł. Stawka za godzinę rzeczywistego czasu wykonywania świadczenia  wynosi 12 zł brutto. Osoby zainteresowane tą formą uregulowania zadłużenia mogą uzyskać szczegółowe informacje w siedzibie Zakładu, ul. Nasielska 21 pok.9 w godz. 7.00- 15.00.

Zasady rozliczania poniesionych nakładów przez najemców na remonty i ulepszenia w lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto i Gmina Serock

Pragniemy Państwa poinformować oraz przypomnieć, że zgodnie z art. 6b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1442, 1529) Najemca jest obowiązany utrzymywać lokal oraz pomieszczenia, do używania których jest uprawniony, we właściwym stanie technicznym i higieniczno-sanitarnym określonym odrębnymi przepisami oraz przestrzegać porządku domowego. Najemca jest także obowiązany dbać i chronić przed uszkodzeniem lub dewastacją części budynku przeznaczone do wspólnego użytku, jak dźwigi osobowe, klatki schodowe, korytarze, pomieszczenia zsypów, inne pomieszczenia gospodarcze oraz otoczenie budynku.

Najemcę obciąża naprawa i konserwacja:

1) podłóg, posadzek, wykładzin podłogowych oraz ściennych okładzin ceramicznych, szklanych i innych;

2) okien i drzwi;

3) wbudowanych mebli, łącznie z ich wymianą;

4) trzonów kuchennych, kuchni i grzejników wody przepływowej (gazowych, elektrycznych i węglowych), podgrzewaczy wody, wanien, brodzików, mis klozetowych, zlewozmywaków i umywalek wraz z syfonami, baterii i zaworów czerpalnych oraz innych urządzeń sanitarnych, w które lokal jest wyposażony, łącznie z ich wymianą;

5) osprzętu i zabezpieczeń instalacji elektrycznej, z wyłączeniem wymiany przewodów oraz osprzętu anteny zbiorczej;

6) pieców węglowych i akumulacyjnych, łącznie z wymianą zużytych elementów;

7) etażowego centralnego ogrzewania, a w przypadku gdy nie zostało ono zainstalowane na koszt wynajmującego, także jego wymiana;

8) przewodów odpływowych urządzeń sanitarnych aż do pionów zbiorczych, w tym niezwłoczne usuwanie ich niedrożności;

9) innych elementów wyposażenia lokalu i pomieszczeń przynależnych przez:

a) malowanie lub tapetowanie oraz naprawę uszkodzeń tynków ścian i sufitów,

b) malowanie drzwi i okien, wbudowanych mebli, urządzeń kuchennych, sanitarnych i grzewczych.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 3/2015 Dyrektora Miejsko – Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serocku z dnia 02.11.2015 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu rozliczania poniesionych nakładów przez najemców na remonty i ulepszenia w lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto i Gmina Serock, możliwy jest zwrot poniesionych nakładów przez najemców na remonty i ulepszenia w ww. lokalach. Treść Zarządzenia oraz Regulamin rozliczania przedstawiamy poniżej.

Osoby zainteresowane mogą uzyskać bliższe informacje w Miejsko – Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Serocku, ul. Nasielska 21, pokój nr 8 lub pod nr telefonu: 22 782 61 51 wewn. 28.

 

 

           

Informacja dla właścicieli lokali Wspólnot Mieszkaniowych administrowanych przez Miejsko – Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej.

Miejsko – Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej zawiadamia o terminach corocznych zebrań ustalonych dla poszczególnych Wspólnot Mieszkaniowych:

 

Nazwa Wspólnoty

Termin spotkania

Godzina spotkania

Zielona 5

20 lutego 2018 roku – wtorek

16.00

Pułtuska 45

22 lutego 2018 roku – czwartek

16.00

Kościuszki 9

27 lutego 2018 roku – wtorek

16.00

Pułtuska 43

1 marca 2018 roku – czwartek

16.00

Pułtuska 41

6 marca 2018 roku – wtorek

16.00

Nasielska 1

13 marca 2018 roku – wtorek

16.00

Pułtuska 39

15 marca 2018 roku – czwartek

16.00

 

Zapraszamy wszystkich właścicieli lokali do czynnego udziału w zebraniach.

Rewitalizacja budynków komunalnych przy ul. Pułtuskiej w Serocku zakończona

Dawny zajazd pocztowy znajdujący się przy ul. Pułtuskiej w Serocku, nazywany „zajazdem napoleońskim” został wybudowany w latach 1824 – 1828. Na przełomie wieku XIX i XX był wielokrotnie przebudowany i ulegał zniszczeniu. Obecnie pełni funkcje mieszkalną, wchodzi w skład gminnej substancji mieszkaniowej Miasta i Gminy Serock. Kilka lat temu Miejsko - Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku rozpoczął  rewitalizację budynku. Pierwszym etapem inwestycji było wyremontowanie dachu na jednym ze skrzydeł bocznych zajazdu. W kolejnych latach wyremontowano dach drugiego budynku, odnowiono elewację, okna, drzwi, wykonano izolację fundamentów. W bieżącym roku wykorzystując kostkę rozbiórkową z rynku miejskiego zagospodarowano teren wokół budynków oraz wykonano odwodnienie terenu. W chwili obecnej trwają prace przy  zieleni. Posiano trawę, posadzono drzewa – katalpy. Wykonane przez Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej prace w znaczny sposób przyczyniły się do poprawy estetyki naszego miasta.

 • -
 • -
 • -

Kolejny remont gminnej substancji mieszkaniowej

Miejsko – Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku przystąpił do kolejnego remontu gminnej substancji mieszkaniowej. Od dnia 25.04.2017 r. remontowana jest elewacja budynku mieszkalnego  przy ul. Pułtuskiej 17B. W zakres remontu wchodzi mycie i malowanie północnej ściany budynku. Remont potrwa do dnia 05.05.2017 r.

 • -
 • -
 • -
 • -

Remonty budynków zarządzanych przez Miejsko – Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku

Wiosna to nie tylko czas porządków, ale również remontów. Miejsko – Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej przystąpił do remontu budynków, którymi zarządza.

Wyremontowano i odnowiono fasadę budynku przy ul. Kościuszki 3, a w trakcie odnawiania jest już budynek przy ul. Nasielskiej 1 w Serocku. Trwają również prace przy wymianie instalacji elektrycznej w budynkach przy ul. Kościuszki 13 oraz Kościuszki 13A.

Prowadzone prace wpływają nie tylko na komfort życia osób mieszkających w wyremontowanych budynkach, ale również wpływają na estetykę naszego miasta.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania

Zarządzeniem nr 3/2012  Dyrektora Miejsko – Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serocku z dnia 25 października 2012 roku wprowadzony został regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania w budynkach zarządzanych przez Miejsko – Gminny Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serocku. Prosimy o zapoznanie się z załączonymi dokumentami.

 

Administracja Wspólnot

Wspólnota Mieszkaniowa Pułtuska 39

ul. Pułtuska 39, 05-140 Serock

Numer konta, na które można wnosić należności czynszowe i opłaty:

Bank Spółdzielczy w Legionowie: 49 8013 0006 2007 0012 3943 0001

Wspólnota Mieszkaniowa Pułtuska 41

ul. Pułtuska 41, 05-140 Serock

Numer konta, na które można wnosić należności czynszowe i opłaty:

Bank Spółdzielczy w Legionowie: 61 8013 0006 2007 0012 4113 0001

Wspólnota Mieszkaniowa Pułtuska 43

ul. Pułtuska 43, 05-140 Serock

Numer konta, na które można wnosić należności czynszowe i opłaty:

Bank Spółdzielczy w Legionowie: 70 8013 0006 2007 0012 3998 0001

Wspólnota Mieszkaniowa Pultuska 45

ul. Pułtuska 45, 05-140 Serock

Numer konta, na które można wnosić należności czynszowe i opłaty:

Bank Spółdzielczy w Legionowie: 84 8013 0006 2007 0012 4067 0001

Wspólnota Mieszkaniowa Kościuszki 9

ul. Kościuszki 9, 05-140 Serock

Numer konta, na które można wnosić należności czynszowe i opłaty:

Bank Spółdzielczy w Legionowie: 76 8013 0006 2007 0012 4083 0001

Wspólnota Mieszkaniowa Nasielska 1

ul. Nasielska 1, 05-140 Serock

Numer konta, na które można wnosić należności czynszowe i opłaty:

Bank Spółdzielczy w Legionowie: 21 8013 0006 2007 0012 4096 0001

Wspólnota Mieszkaniowa Zielona 5

ul. Zielona 5, 05-140 Serock

Numer konta, na które można wnosić należności czynszowe i opłaty:

Bank Spółdzielczy w Legionowie: 94 8013 0006 2007 0015 7124 0001

Powrót do topu strony