Instrukcja bezpiecznego użytkowania butli z gazem płynnym

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA BUTLI Z GAZEM PŁYNNYM:

  1. W mieszkaniu mogą znajdować się maksymalnie 2 butle o masie gazu do 11 kg każda podłączone do instalacji lub bezpośrednio do urządzeń odbiorczych.
  2. W mieszkaniu nie wolno przechowywać butli zapasowych niepodłączonych do instalacji.
  3. Butli nie wolno przechowywać w pomieszczeniach z posadzką poniżej poziomu terenu. Niekontrolowany wyciek gazu cięższego od powietrza może powodować niebezpieczne, wybuchowe mieszaniny w piwnicach i innych pomieszczeniach, których poziom posadzki jest niższy od poziomu otaczającego terenu.
  4. Temperatura pomieszczeń, w których są przechowywane butle, nie może przekraczać temperatury +35 st. C.
  5. Butle przechowywane na zewnątrz pomieszczeń powinny być zabezpieczone przed nasłonecznieniem. Odległość butli od okien i drzwi nie powinna być mniejsza od 1m. Nie należy butli przechowywać w miejscach osłoniętych, wnękach poniżej poziomu terenu i innych źle przewietrzanych stanowiskach.
  6. Zabronione jest stosowanie gazu butlowego nieznanego pochodzenia. Butle z niewłaściwym składem gazu płynnego w okresie zimowym lub letnim stwarzają dodatkowe zagrożenie.

WYMAGANIA DLA POMIESZCZEŃ Z URZĄDZENIAMI GAZOWYMI

Bezpieczna eksploatacja odbiorników gazowych|: kuchni, pieców, piekarników, promienników, podgrzewaczy ciepłej wody wymaga specjalnych warunków eksploatacji. Urządzenia gazowe mogą być instalowane w pomieszczeniach spełniających określone warunki w zakresie przeznaczenia, kubatury, wysokości, wentylacji oraz odprowadzania spalin.

POSTĘPOWANIE W SYTUACJACH AWARYJNYCH PRZY KORZYSTANIU Z GAZU PŁYNNEGO

Z uszkodzonego urządzenia gazowego na propan butan gaz ulatnia się do pomieszczenia. W pierwszej kolejności należy zamknąć zawór na butli i wywietrzyć pomieszczenie. Uszkodzone urządzenie gazowe wyłączyć z eksploatacji i zgłosić do uprawnionego serwisu. Urządzeń gazowych nie należy naprawiać samodzielnie!

Większe niebezpieczeństwo stwarza uszkodzenie zaworu na butli gazowej w sytuacji, gdy gaz ulatnia się z uszkodzonej butli do pomieszczenia. W takim przypadku należy maksymalnie mocno zamknąć zawór na butli i odłączyć butlę od instalacji. Uszkodzoną butlę należy wynieść z pomieszczenia na otwartą przestrzeń poza budynek. Po usunięciu butli pomieszczenia należy starannie wywietrzyć. Nie należy załączać instalacji elektrycznej (oświetlenia) i otwartego ognia. Do pozostawionej na zewnątrz butli wezwać serwis techniczny dostawcy gazu, który jest właścicielem butli. W wypadku powstania pożaru wszyscy zobowiązani są podjąć działania w celu jego likwidacji:

Zaalarmować niezwłocznie, przy użyciu wszystkich dostępnych środków osoby będące w strefie zagrożenia, wezwać straż pożarną:  telefon 998.

 

INSTRUKCJA PRAWIDŁOWEGO MONTAŻU BUTLI 11 KG

Przy wymianie i podłączaniu butli napełnionej gazem należy zachować szczególną ostrożność.

  • PRZYŁĄCZENIE BUTLI GAZOWEJ DO URZĄDZENIA

Z butli mogą być zasilane urządzenia przystosowane tylko do zasilania propan-butanem o niskim ciśnieniu poprzez odpowiedni reduktor i elastyczny wąż. Wąż na przyłączu do urządzenia i do reduktora powinien być zamocowany przy użyciu opaski zaciskowej. Standardowo urządzenia są przygotowane do pracy z reduktorem o ciśnieniu wyjściowym 37 mbar.

  • SPRAWDZANIE SZCZELNOŚCI

Dla sporządzenia roztworu do wykrywania nieszczelności można użyć płynu do mycia naczyń. W tym celu należy w szklance rozpuścić 1 część płynu do mycia naczyń w 3 częściach wody. Przed podłączeniem butli upewnij się czy zawory są zamknięte. Przyłącz reduktor do butli – typowy klucz 27 (UWAGA: przeciwnie do ruchu wskazówek zegara – lewy gwint) i pokrętła na panelu urządzenia ustaw w pozycji „WYŁ”. Sprawdź czy połączenia węża są trwałe i otwórz zawór na butli. Na miejsca połączeń nałóż pędzlem spienione mydliny i obserwuj czy nie uchodzi gaz. Powiększające się bańki wskazują na uchodzenie gazu i konieczność uszczelnienia połączeń. Przed uszczelnianiem zamknąć należy gaz na butli. Jeśli po uszczelnieniu w dalszym ciągu występuje nieszczelność zasięgnij porady u dostawcy gazu.

  • REDUKTOR I WĄŻ

Elementy te dostarczane nie są wraz z butlą i muszą być dostosowane do parametru gazu w danym kraju przez dystrybutora lub dostawcę gazu. Stosować należy tylko węże certyfikowane dla gazu propan-butan. Trwałość reduktora jest oceniana na 10 lat i zaleca się, aby po tym okresie wymienić reduktor na nowy (data produkcji jest uwidoczniona na tabliczce reduktora). Stosowanie niewłaściwego węża i reduktora jest niebezpieczne. Zawsze przed uruchomieniem urządzenia sprawdzaj poprawność tych elementów. Wąż powinien spełniać odpowiednie normy krajowe (na wężu powinien być trwały napis zawierający nazwę gazu i rok produkcji), nie powinien być dłuższy niż 1,5m. Wąż popękany czy uszkodzony należy wymienić. Sprawdzić czy wąż nie jest zagięty i czy nie styka się z elementami urządzenia poza miejscem podłączenia. Podczas podłączania do butli nie należy węża skręcać i zginać. Żadna część węża nie powinna stykać się z elementami urządzenia. Butlę ustawić z dowolnej strony urządzenia, w takiej odległości na jaką pozwala wąż.

  • BUTLA GAZOWA

Z butlą należy obchodzić się ostrożnie – nie upuszczać i nie uderzać. Gdy urządzenie nie jest używane, butlę należy odłączyć, a na króciec zaworu butlowego nakręcić kapturek zabezpieczający. Butla powinna być przechowywana na zewnątrz w pozycji pionowej, niedostępna dla dzieci. Nie należy butli przechowywać w miejscach, gdzie temperatura może przekraczać poziom 50 st. C. Nie przechowywać butli w pobliżu płomieni, czynnych palników lub innych źródeł zapłonu.

 

wstecz

Powrót do topu strony