Główna treść strony Działalność Zakładu

Przedmiotem działalności Miejsko - Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serocku jest:

 1. Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Serock, w tym:
  a)    sprzątanie terenów publicznych, placów, ulic, chodników, ścieżek i szlaków rowerowych, zatok i przystanków,
  b)    wyposażanie placów, ulic, chodników i innych terenów publicznych w kosze, zapewnienie koszy na imprezy, których           
         organizatorem lub współorganizatorem jest gmina oraz odbiór odpadów z tych koszy,
  c)    likwidacja dzikich wysypisk śmieci,
  d)    zakładanie i pielęgnacja terenów zielonych w tym trawników, rabat, klombów, pielęgnacja drzew, krzewów i kwiatów, 
         ukwiecanie miasta,
  e)    budowa i konserwacja elementów małej architektury,  
  f)     wyposażanie w toalety przenośne terenów publicznych, placów zabaw oraz zapewnienie toalet na imprezy, których   
         organizatorem lub współorganizatorem jest gmina,
  g)    dekoracja świąteczna miasta i gminy. 

 2. Utrzymanie dróg gminnych, w tym:
  a)    bieżące utrzymanie i naprawy nawierzchni dróg i chodników,
  b)    wykonywanie i konserwacja poziomego i pionowego oznakowania dróg, 
  c)    konserwacja i remonty kanalizacji deszczowej oraz odwodnienia dróg,
  d)    naprawy i remonty przystanków komunikacji publicznej w tym również budowa nowych przystanków i zatok autobusowych przy
         drogach niezależnie od kategorii,
  e)    koszenie terenów zielonych i poboczy dróg,
  f)     sprzątanie pasów drogowych z zalegających odpadów,
  g)    pielęgnacja zieleni i drzew znajdujących się w pasie drogowym dróg gminnych, w tym uzyskiwanie zezwoleń na usunięcie
         drzew z terenów gminnych,
  h)    zimowe utrzymanie dróg, ulic, chodników i placów poprzez odśnieżanie i likwidację śliskości.

 3. Administrowanie i zarządzanie gminnym składowiskiem odpadów komunalnych w Dębem.
 4. Administrowanie i zarządzanie przekazanymi przez gminę placami zabaw.
 5. Bieżące utrzymanie ścieżek pieszo-rowerowych w tym remonty i konserwacja nawierzchni i elementów małej architektury.
 6. Prowadzenie szaletów miejskich.
 7. Administrowanie i zarządzanie siedzibą Zakładu Komunalnego, w tym bieżące naprawy, remonty oraz rozbudowa i modernizacja budynków.
 8. Utrzymanie bazy sprzętowo-materiałowej Zakładu Komunalnego, w tym bieżące utrzymanie, remonty, modernizacja i zakup nowego sprzętu służącego do wykonywania powierzonych zadań.
 9. Administrowanie i zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi w których Miasto i Gmina Serock posiada udziały. 
 10. Administrowanie i zarządzanie budynkami, lokalami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy, w tym zawieranie i wypowiadanie umów najmu, naliczanie i prowadzenie egzekucji należności związanych z umowami najmu, prowadzenie przeglądów technicznych wynikających z przepisów prawa oraz bieżących napraw, remontów i modernizacji.

 

Powrót do topu strony