Menu podstrona

Podsumowanie działalności MGZGK w 2018 roku

Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku jest jednostką organizacyjną  i wykonuje zadania własne Gminy Miasto i Gmina Serock. Zakład zajmuje się m.in.  gospodarką komunalną, utrzymaniem czystości i porządku oraz zieleni, bieżącym utrzymaniem dróg, administruje gminnym zasobem mieszkaniowym, nadzorem nad firmą odbierającą odpady komunalne od właścicieli nieruchomości oraz prowadzi punkt selektywnej zbiórki odpadów   w Serocku (PSZOK).

W 2018 roku Miejsko – Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej zaplanował środki na wydatki w kwocie 7.576.731,00 zł. Środki w takiej wysokości zostały przekazane z budżetu Miasta i Gminy Serock. Wydatki wykonano  w kwocie  7.437.645,23 zł co stanowi  98,16 % planowanej kwoty. Zakład zaplanował dochody własne w wysokości 474.780,00 zł. Dochody wykonano w kwocie 505.616,09 zł co stanowi   106,49% planowanej kwoty.

Powierzone zadania realizowane są przez zatrudnionych w zakładzie 25 pracowników oraz kilkudziesięciu Wykonawców wyłanianych w drodze przetargów. Zakład organizuje również prace dla osób wykonujących pracę w ramach prac publicznych oraz osób skierowanych z sądu do odpracowania kary na cele społeczne. W 2018 roku było to łącznie 24 osoby – 7 osób pracujących w ramach prac publicznych, 4 osoby pracujące w ramach prac społecznie użytecznych oraz 17 osoby skierowanych z sądu do odpracowania kary na cele społeczne.

Jak każdego roku, tak i w 2018 roku Miejsko–Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku realizował nasadzenia drzew, krzewów i kwiatów oraz pielęgnację istniejącej zieleni. W 2018 roku posadzonych zostało ponad 60 drzew, w tym 49 klonów kulistych w pasach drogowych ulicy Warszawskiej i Pułtuskiej
w Serocku oraz na przedłużeniu ulicy Pułtuskiej w Wierzbicy – Osiedle na Skarpie, a także 12 lip drobnolistnych w pasie drogowym ulicy Drewnowskiego w Zegrzu. W miejscach, gdzie była potrzeba uzupełniano również na bieżąco pojedyncze nasadzenia, zarówno drzew i krzewów.

W Serocku założono i obsadzono bylinami, trawami ozdobnymi i krzewami nowe rabaty. Rabaty takie założono przy ulicy Pułtuskiej, Farnej, Św. Wojciecha  oraz przy ulicy Nasielskiej przed siedzibą Miejsko–Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej. Zrewitalizowano również teren zieleni przed ciągiem handlowo-usługowym Osiedla Nowy Świat przy ulicy Pułtuskiej. Zastosowanie bylin i traw ozdobnych jest zgodne z najnowszymi trendami w zakresie urządzania terenów zieleni miejskiej.

            W ramach rewitalizacji terenu, na Trakcie Spacerowym w Serocku zamontowano nową fontannę składającą się z trzech podświetlanych kul granitowych, z których niedużymi strumieniami - imitującymi źródło - wypływa woda, obmywająca kule. Wybór fontanny podyktowany był zarówno jej funkcjonalnością, trwałością elementów, wyglądem, w tym nowatorskim połączeniem światła i wody, a także dopasowaniem do architektury otoczenia na Trakcie Spacerowym.

Wykonano podświetlenie miejsca wypoczynkowego przy ulicy Zdrojowej w Serocku, w celu podkreślenia piękna tego urokliwego miejsca również po zmierzchu. W miejscu podświetlenia dosadzone zostały hosty ogrodowe – rośliny, pasujące do rosnącej w tym naturalnie podmokłym miejscu roślinności.

Miejsko–Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku prowadzi nadzór nad prawidłową realizacją umowy dotyczącej odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno–wypoczynkowe. W 2018 roku z terenu gminy, bezpośrednio od właścicieli nieruchomości, odebranych zostało łącznie 3.535,17 ton odpadów, w tym:

  • 2.533,08 ton niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych,
  • 640,31 ton odpadów segregowanych (opakowaniowych),
  • 238,18 ton odpadów biodegradowalnych,
  • 36,44 ton odpadów wielkogabarytowych,
  • 79,26 ton odpadów w postaci zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
  • 7,9 ton zużytych opon.

Z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów znajdującego się przy ulicy Nasielskiej 21 w Serocku, z którego w każdym miesiącu korzysta od 150 do przeszło 700 gospodarstw domowych, odebrano i przekazano do zagospodarowania (odzysku, recyklingu, unieszkodliwienia) ogółem 690,43 ton odpadów. Największą ilość spośród odpadów oddawanych przez właścicieli nieruchomości do PSZOK stanowiły odpady biodegradowalne – 206 ton, odpady budowlane – 150,2 ton oraz odpady wielkogabarytowe – 99,53 ton.

             Kolejnym zadaniem Zakładu, traktowanym jako zadanie priorytetowe, jest bieżące utrzymanie dróg. W ubiegłym roku na ten cel wydano kwotę blisko 1.500.000 zł. Dzięki niej realizowano zimowe utrzymanie 90 km dróg asfaltowych, 100 km dróg gruntowych, 50 km chodników, wyrównano i utwardzono powierzchniowo blisko 102 km dróg gruntowych, uzupełniono blisko 1850 m² ubytków w nawierzchni asfaltowej oraz wymieniono około 200 szt. znaków oznakowania pionowego. Odnowiono lub pomalowano blisko 3000 m² oznakowania poziomego. Ponadto na drogach gminnych wykonano szereg prac polegających na konserwacji istniejących rowów, przepustów drogowych i odwodnień, usunięto 20.000 m²  zakrzaczeń, przeprowadzono zabiegi pielęgnacyjne na 540 drzewach, zbierano odpady oraz koszono trawę na poboczach dróg i terenach zielonych. Wielokrotnie przeprowadzano mechaniczne zamiatanie dróg o nawierzchni utwardzonej. W 2018 roku przeprowadzono i rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na „Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie miasta i gminy Serock w sezonie zimowym 2018/2019”. Umowa została podpisana z firmą zewnętrzną, która w postępowaniu przetargowym zaproponowała najkorzystniejsze warunki. Zgodnie z umową, zakres prac obejmuje odśnieżanie jezdni dróg i likwidację śliskości dróg poprzez posypywania jezdni mieszanką piaskowo–solną oraz samą solą, a także odśnieżanie chodników, placów, parkingów, ścieżek rowerowych wraz z likwidacją śliskości za pomocą mieszanki piaskowo–solnej. W zakres zimowego utrzymania wchodzi ponad 70 km dróg asfaltowych, ponad 80 km dróg o nawierzchni gruntowej oraz około 40 km chodników i ścieżek rowerowych. Umowa została zawarta do dnia 15 kwietnia 2019 roku. Wartość zamówienia, zgodnie z podpisaną umową nie przekroczy kwoty 885.272,76 zł. W zakresie zimowego utrzymania znajdują się również drogi, ulice place oraz parkingi zlokalizowane w Serocku, a nie uwzględnione w umowie z firmą zewnętrzną. Zadania te Zakład realizuje własnym sprzętem. Na wyposażeniu MGZGK znajdują się trzy ciągniczki do odśnieżania chodników, dwa ciągniku do odśnieżania ulic, trzy posypywarki ciągnikowe, ładowarka ciągnikowa, samochód ciężarowy wyposażony w pług i posypywarkę. Każdego roku Zakład modernizuje i rozbudowuje posiadaną bazę sprzętową. W 2018 roku zakupiono nową posypywarkę ciągnikową, która zastąpiła   wyeksploatowany już  stary przeszło 30-letni sprzęt.

W 2018 r. przeprowadzono gruntowny remont schodów wraz pochylnią dla wózków i rowerów przy ul. Rybaki w Serocku. Wyremontowano także schody przy ul. Sienkiewicza w Serocku stanowiące dojście do ul. Rybaki. Remont ww. obiektów w znaczący sposób przyczynił się do poprawy bezpieczeństwa i komfortu osób uczęszczających tymi ciągami komunikacyjnymi.

W 2018 roku Miejsko–Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku realizował porozumienie zawarte z Starostą Legionowskim dotyczące bieżącego utrzymania dróg powiatowych. W ramach zawartego porozumienia Zakład wykonywał mechaniczne zamiatanie dróg, wycinkę zakrzaczeń, zimowe utrzymanie chodników, koszenie terenów zielonych oraz poboczy dróg. Łącznie na ten cel wydatkowano kwotę 155.000 zł.

Na bieżąco utrzymywano w należytym porządku wybrzeża rzek Narew i Bug oraz Jeziora Zegrzyńskiego. Sprzątano również odpady z terenu ścieżki dydaktycznej Wierzbica – Serock – Jadwisin oraz szlaków turystyczno-dydaktycznych zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Serock. Zadanie realizowały dwie osoby zatrudnione w ramach prac publicznych.

Miejsko–Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej planuje i realizuje zadania  związane ze świątecznym oświetleniem Miasta i Gminy Serock. W ramach prac ustawiona została w centralnym miejscu na rynku w Serocku sztuczna choinka, a na latarniach wokół rynku zamontowano iluminacje świetlne. Zamontowano również dekoracje świąteczne w pozostałej części miasta. Zakupiono 45 sztuk nowych dekoracji latarniowych: 40 elementów dekoracyjnych powieszono w ciągu głównej drogi przez Serock, tj. w ciągu ulicy Warszawskiej i Pułtuskiej, natomiast 5 przed osiedlem Nowy Świat.

Zadbano również o świąteczne przystrojenie gminy. Przed kościołem w Zegrzu ustawiono i udekorowano naturalną choinkę, a w ciągu ulicy Drewnowskiego i Groszkowskiego w Zegrzu zamontowano świetlne dekoracje latarniowe. Dekoracje latarniowe powieszono również w miejscowościach Nowa Wieś, Kania Nowa i Kania Polska.

            Zakład administruje 204 lokalami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy. W 2018 roku przeprowadzono szereg prac przy konserwacji mieszkaniowego zasobu gminy.   Wyremontowano elewację budynku przy ul. Pułtuskiej 17B, Kościuszki 3, Nasielskiej 1. Ponadto zagospodarowano teren wokół budynków przy ul. Pułtuskiej 15 i 17. Dodatkowo podjęto działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców naszych budynków - wymieniono instalacje elektryczną w blokach przy ul. Kościuszki 13 i 13A.

wstecz